1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ»

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ»

 

Το «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία, Νοητική υστέρηση με τον δ.τ. «ΑΓΑΠΗ» του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ» λειτουργεί ως δικαιούχος της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία, Νοητική Υστέρηση, δ.τ. «ΑΓΑΠΗ» του Συλλόγου Αγάπη και κωδικό ΟΠΣ 6003400 η οποία είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα «Κρήτη» 2021-2027 προτεραιότητα 5 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+),

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους που στο εξής θα αναφέρονται ως ωφελούμενοι (άτομα με νοητική υστέρηση και τυχόν συνοδές αναπηρίες, ηλικία 18 και άνω), να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας του ΚΔΗΦΑμεΑ του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ» για την πλήρωση 5 κενών θέσεων συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών  του «Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία, Νοητική υστέρηση με τον δ.τ. «ΑΓΑΠΗ» του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ» στην Συνοικία Τιμίου Σταυρού, Ρέθυμνο.

Σημειώνεται ότι οι ωφελούμενοι του Κέντρου δεν θα πρέπει να λαμβάνουν αποζημίωση για τις συγχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες που τους παρέχονται από το ΚΔΗΦΑμεΑ του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ» από άλλη χρηματοδοτική πηγή (π.χ. ΕΟΠΥΥ) κατά την περίοδο συμμετοχής τους στην πράξη και δεν θα πρέπει να λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλο ΚΔΗΦ ή άλλο φορέα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών, ο οποίος χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά την περίοδο συμμετοχής τους στην πράξη.

Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους ορίζεται έως 31/12/2025 ή έως την λήξη της Πράξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ιδιοχείρως στα γραφεία του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ» (ή ταχυδρομικώς συστημένο ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς), στην διεύθυνση Συνοικία Τιμίου Σταυρού Τ.Κ. 74132 τις ώρες 8:30π.μ – 2:30μ.μ. καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), από 02/04/2024 μέχρι 16/04/2024 και ώρα 2:30μ.μ.

Για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην κα Δερμιτζάκη Ευαγγελιά Κοινωνική Λειτουργό στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2831023324/2831057694 του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ» και στο email: sillogosagapi@gmail.com

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συλλόγου ΑΓΑΠΗ 2024

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2024

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3