Νομικό Πλαίσιο

Το παρόν σωματείο είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει διοικητική αυτοτέλεια. Λειτουργεί υπό την αιγίδα και την πνευματική υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.
Η λειτουργία του σωματείου διέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού του. Εφαρμόζονται δε οι διατάξεις οποιουδήποτε σχετικού νόμου του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού Νόμου, και γενικά της σωματειακής νομοθεσίας.

Ο Σύλλογος «ΑΓΑΠΗ» παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας κοινωνικής φροντίδας σε ΑμεΑ.

  • Είναι Ν.Π.Ι.Δ., ειδικώς αναγνωρισμένο ως φιλανθρωπικό σωματείο (αρ.αποφ. Νομάρχη Ρεθύμνης 3121/30-10-89 , ΦΕΚ 176/12-03-97)
  • Έχει ενταχθεί :
  1. στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (13312ΣΥΝ22028038Ν0054) .
  2. στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (133212ΣΥΝ22028038Ν0048).
  • Έχει πιστοποιηθεί (ειδική πιστοποίηση) ως φορέας παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Γ.Π.: Π2γ/οικ./26741/15-03-2012).